VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.Všeobecné ustanovenia

• Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti HARIKOE s. r. o., , sídlo spoločnosti Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, IČO: 50557955, e-mail: info@hotfolk.sk, kontaktná osoba – Martin Jorčík – konateľ (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.hotfolk.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

• Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Článok II.Vymedzenie pojmov

• Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
• Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
• Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
• Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
• Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu na internetovej stránke www.hotfolk.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu.
• Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na internetovej stránke www.hotfolk.sk

Článok III.Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

• Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
• Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
• Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)
• Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
• Množstvo objednávaného tovaru;
• Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
• Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
• Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
• Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy Kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
• Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@hotfolk.sk
• Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
• Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie oznámenia z kuriérskej spoločnosti.
• Po odoslaní objednávky obdržíte na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané potvrdenie doručenia objednávky. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že Predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Následne Vám zašleme na e-mailovú adresu informáciu o tom, či bola Vaša objednávka akceptovaná.

Článok IV.Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Storno objednávky
• Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
• Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

• V prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedanie na e-maily atď.
• Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
• Podľa zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený na internetovej stránke www.hotfolk.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.
• Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené e-mailom (info@hotfolk.sk) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané.
Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave a nepoškodený. K tovaru je Kupujúci povinný pribaliť faktúru.
• Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude Predávajúcim prijatý.
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia zásielky Predávajúcemu a to bankovým prevodom.
• Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Článok V.Cenové podmienky

• Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky www.hotfolk.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
• Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránke www.hotfolk.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.hotfolk.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

Článok VI.Platobné podmienky a spôsob platby

• Platobné podmienky pri objednávke v rámci Slovenskej Republiky
Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
• PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí od prepravnej spoločnosti;

• Spôsob platby v rámci Slovenskej Republiky
Kupujúci má tieto možnosti platby:
• Platba formou Dobierky prepravcovi - SK

Článok VII.Dodacie podmienky

• Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
• Packeta.sk
• Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
• Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
• Spolu s tovarom dodá Predávajúci Kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.
• Za tovar zodpovedá Predávajúci až po jeho prevzatie Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
• Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru Kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
• V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

Článok VIII.Poštovné a balné

• Poštovné a balné v rámci Slovenskej Republiky:

• Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.
• Výška poštovného /zasielkovňa - na výdajné miesto/ pri platbe vopred na účty spoločnosti Harikoe s. r. o. .je 3,00€

• Výška poštovného / zásielkovňa - na adresu/ pri platbe vopred na účty spoločnosti Harikoe s. r. o. je 6,00€

• Výška poštovného pri platbe na dobierku je 1,00€ + poplatok za spoločnosti Packeta /na výdajné miesto.

• Výška poštovného pri platbe na dobierku je 6,00€ + poplatok za spracovanie dobierky 1,00 €, je zabezpečovaná prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Packeta /na adresu.

• Poštovné a balné v rámci Českej Republiky a do iných krajín sveta:
• Výška poštovného do Českej Republiky na výdajné miesto /zásielkovňa/ je 4€ (100 Kč) a na adresu /cez zásielkovňu/ je 6€ 120 Kč.
• Do ostatných krajín podľa platného cenníka. Výška poštovného vám bude vypočítaná v pokladni pri zadaní presnej adresy.

Článok IX.Záručné podmienky a záručná doba

• Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
• Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
• Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním
• Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
• Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok – čl. X VOP.

Článok X.Postup reklamácie a výmeny tovaru – reklamačný poriadok

• Reklamácia
Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Postup reklamácie
• Čo najskôr nás informovať e-mailom alebo telefonicky.
• Poslať produkt späť na adresu: HARIKOE s.r.o. Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
• Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
• V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a Kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný zaslať hodnotu reklamovaného tovaru na účet Kupujúceho, a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad Predávajúceho.

• Odstrániteľné poškodenie:
• Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, Kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
• Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, v prípade že závadu nemožno odstrániť, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak Predávajúci má na sklade tovar, ktorý Kupujúci chce vymeniť.
• Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak Predávajúci má na sklade tovar, ktorý Kupujúci chce vymeniť.
• Ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má Kupujúci).

• Neodstrániteľné poškodenie:
• Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má Kupujúci).
• Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.
• Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
• Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

• Výmena tovaru

• Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru. Oznámenie Kupujúceho o výmene tovaru musí byť Predávajúcemu doručené emailom (info@hotfolk.sk) do skončenia doby na výmenu tovaru(14 dní) a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané
• Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave, zabalený, nepoškodený a bez známok používania. K tovaru je Kupujúci povinný pribaliť Faktúru.
• Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.

• Postup pri výmene tovaru

• Čo najskôr nás informovať e-mailom alebo telefonicky.
• Tovar na výmenu vám obratom zašleme prepravnou spoločnosťou.
• V prípade, že vrátený tovar nie je možné vymeniť Kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný zaslať hodnotu tovaru na účet Kupujúceho a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Článok XI.Výmenný, reklamačný formulár a formulár na vrátenie

• Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

• Identifikácia Kupujúceho, t.j. meno a priezvisko alebo obchodné meno; trvalé bydlisko alebo sídlo;
• Číslo elektronickej objednávky;
• Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny tovaru;
• Názov a číslo bankového účtu v tvare IBAN;
• Dátum a podpis Kupujúceho.

• Ak Formulár nie je úplne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 60 dní od prevzatia Formulára alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie / výmeny / vrátenia a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.
• Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať, vymeniť alebo vrátiť.
• Tovar, ktorý je predmetom výmeny / vrátenia by nemal nesmie javiť na sebe známky používania. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
• Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

Článok XII.Ochrana osobných údajov

• Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu Hotfolk.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky.
• Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva Kupujúci v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. súhlas Predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s Kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje Kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje Kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
• Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje Kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje Kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@hotfolk.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 18/2018 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva.
• Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

• Kupujúci má právo u Predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Článok XIII.
Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

• Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho.
• Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky Predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Článok XIV.Záverečné ustanovenie

• Pri nákupe tovaru na internetovej stránke www.hotfolk.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
• Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na internetovú stránku www.hotfolk.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
• Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na internetovej stránke www.hotfolk.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
• Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z internetovej stránky www.hotfolk.sk
• Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na internetovej stránke www.hotfolk.sk
• Všetky fotografie a obrázky na stránke www.hotfolk.sk podliehajú zákonu o ochrane duševného vlastníctva a ich použitie bez predošlého súhlasu je trestné.
• Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.hotfolk.sk
• Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
• Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje oboznámenie s VOP Predávajúceho.
• Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@hotfolk.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
• Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
• Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Harikoe s. r. o.,
Martin Jorčík, konateľ

 

error: Content is protected !!