Záručné podmienky a záručná doba

• Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
• Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
• Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním
• Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
• Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok – čl. X VOP.

Postup reklamácie a výmeny tovaru – reklamačný poriadok

• Reklamácia
Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Postup reklamácie
• Čo najskôr nás informovať e-mailom alebo telefonicky.
• Poslať produkt späť na adresu: HARIKOE s.r.o. Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
• Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
• V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a Kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný zaslať hodnotu reklamovaného tovaru na účet Kupujúceho, a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad Predávajúceho.

• Odstrániteľné poškodenie:
• Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, Kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
• Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, v prípade že závadu nemožno odstrániť, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak Predávajúci má na sklade tovar, ktorý Kupujúci chce vymeniť.
• Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak Predávajúci má na sklade tovar, ktorý Kupujúci chce vymeniť.
• Ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má Kupujúci).

• Neodstrániteľné poškodenie:
• Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má Kupujúci).
• Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.
• Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
• Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

• Výmena tovaru

• Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru. Oznámenie Kupujúceho o výmene tovaru musí byť Predávajúcemu doručené emailom (info@hotfolk.sk) do skončenia doby na výmenu tovaru(14 dní) a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané
• Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave, zabalený, nepoškodený a bez známok používania. K tovaru je Kupujúci povinný pribaliť Faktúru.
• Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.

• Postup pri výmene tovaru

• Čo najskôr nás informovať e-mailom alebo telefonicky.
• Tovar na výmenu vám obratom zašleme prepravnou spoločnosťou.
• V prípade, že vrátený tovar nie je možné vymeniť Kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný zaslať hodnotu tovaru na účet Kupujúceho a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Výmenný, reklamačný formulár a formulár na vrátenie

• Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

• Identifikácia Kupujúceho, t.j. meno a priezvisko alebo obchodné meno; trvalé bydlisko alebo sídlo;
• Číslo elektronickej objednávky;
• Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny tovaru;
• Názov a číslo bankového účtu v tvare IBAN;
• Dátum a podpis Kupujúceho.

• Ak Formulár nie je úplne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 60 dní od prevzatia Formulára alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie / výmeny / vrátenia a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.
• Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať, vymeniť alebo vrátiť.
• Tovar, ktorý je predmetom výmeny / vrátenia by nemal nesmie javiť na sebe známky používania. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
• Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

Harikoe s. r. o.,
Martin Jorčík, konateľ

 

error: Content is protected !!